Het dienstreglement van de bibliotheek, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27.03.2017 (gecoördineerde versie)

2 klanten aan de zelfbediening

Artikel 1: Toegankelijkheid

Bib Hoeilaart is er voor iedereen.
Het bibliotheekaanbod, zowel de collectie als de dienstverlening, wil op een objectieve manier tegemoet komen aan de wensen van elke burger.
De bib is vrij toegankelijk op de vastgestelde openingsuren:
Maandag         16u tot 19u
Dinsdag            9u tot 12u
Woensdag       13u tot 17u
Donderdag      16u tot 19u
Vrijdag              9u tot 12u
Zaterdag         10u tot 13u
De bib is gesloten op officiële feestdagen, alsook op de maandag van het Druivenfestival.

Artikel 2: Lidmaatschap

Inschrijving gebeurt op voorlegging van een identiteitsbewijs.
Het lidmaatschap is gratis voor personen tot en met 24 jaar. Voor volwassenen wordt een jaarlijks inschrijvingsgeld van € 5 gevraagd. Nieuwe leden zijn het eerste jaar hiervan vrijgesteld.
Iedereen die wordt ingeschreven ontvangt een lenerspas. Bij verlies wordt een nieuwe pas afgeleverd tegen betaling van € 2,50.
Behalve de lenerspas kan ook de elektronische identiteitskaart gebruikt worden voor verrichtingen aan de balie.
Adresveranderingen en wijziging van het e-mailadres worden door de lener onmiddellijk medegedeeld.

Artikel 3: Bescherming identiteitsgegevens

De wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing.
De gebruiker gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens in zoverre dit nodig is voor de werking van de bib.

Artikel 4: Lenerspas

De lenerspas is strikt persoonlijk. De houder ervan is aansprakelijk voor de uitleningen die met zijn pas werden geregistreerd.
Bij verlies meldt de lener dit onmiddellijk. Vanaf dan is hij niet langer aansprakelijk voor gebruik van zijn pas door derden.

Artikel 5: Uitlenen

De uitleen van materialen is gratis.
Zonder lenerspas of elektronische identiteitskaart kunnen geen materialen ontleend worden.
De uitleningen zijn persoonlijk. Het geleende mag niet verder worden uitgeleend.
Alle materialen aanwezig in de bib en voorzien van een etiket met streepjescode en aanwinstennummer zijn uitleenbaar, behalve het recentste nummer van een tijdschrift.
Ook de e-boeken die opgenomen zijn in de online catalogus van de bib kunnen uitgeleend worden, maar dit kan, onder voorbehoud van wijzigende wetgeving, enkel op een e-reader van de bib. Bij uitlening van een e-reader met e-boeken ondertekent de lener een uitleenreglement waarin hij o.a. verklaart de wettelijke bepalingen in dit verband na te leven.

Artikel 6: Uitleentermijn en aantallen

De uitleentermijn bedraagt 3 weken. Een verlenging van deze termijn is maximum 2 keer mogelijk voor zover de materialen niet door een andere lener zijn gereserveerd.
Van 15 juni tot en met 31 augustus geldt een zomerregime. Dan is de uitleentermijn voor alle materialen 5 weken.
Het aantal materialen dat op een lenerspas kan worden ontleend, is beperkt tot 10.
De bibliothecaris kan afwijkingen op de uitleenmodaliteiten toestaan, met name aan bezoekers die actief betrokken zijn bij de leesbevordering, aan instellingen van onderwijs of sociale welzijnszorg, aan lezers met een beperking, of naar aanleiding van promotieactiviteiten.

Artikel 7: Overschrijden van de uitleentermijn

Wie geleende materialen te laat terugbrengt, betaalt vanaf de 2de dag vertraging € 0,15 per uitlening en per dag, evenals € 1,00 administratiekosten per maningsbrief.
Een 1ste maningsmail of -brief wordt verstuurd na de 2de dag vertraging, een 2de na de 21ste dag en een 3dena de 42ste dag. Indien de ontleende materialen na het sturen van 3 herinneringen niet ingeleverd zijn, zal de lener op basis van de factuur een vergoeding moeten betalen die gelijk is aan de vervangingswaarde van de materialen, verhoogd met de boete en administratiekosten. Indien een lener na een 3de aanmaning geen gevolg geeft, zal hij geen materialen kunnen ontlenen tot hij zich weer in regel heeft gebracht.
Het recht op lenen van materialen of verlengen van de uitleentermijn kan eveneens geblokkeerd worden wanneer:
– de openstaande schuld gelijk is aan of hoger dan € 5,00,
– de openstaande schuld ouder is dan 3 maanden.
Voor betalingen met Bancontact onder de € 5,00 wordt een transactiekost van € 0,20 aangerekend.

Artikel 8: Reserveren

Materialen die zijn uitgeleend, kunnen gratis worden gereserveerd.
Materialen die in de bib aanwezig zijn, kunnen ook worden gereserveerd. Hier wordt een remgeld van € 1,00 aangerekend. De lener wordt via e-mail op de hoogte gebracht van het ter beschikking zijn van een gevraagde werk.
Gereserveerde werken worden één week ter beschikking gehouden. Per lenerskaart worden maximaal 3 reserveringen toegestaan.
Materialen die niet tot de collectie behoren, kunnen in het raam van Interbibliothecair Leenverkeer worden aangevraagd. Bij de aanvraag wordt een remgeld van € 2,00 aangerekend. De uitleentermijn van deze materialen kan niet verlengd worden. Indien de uitleentermijn wordt overschreden, betaalt de lener € 2,00 per week, evenals € 2,00 administratiekosten per maningsbrief.

Artikel 9: Computergebruik

Op vertoon van de persoonlijke lenerspas kan men gratis de publiekscomputers gebruiken. Per gebruiker wordt een sessie van 30 minuten toegestaan. Er wordt slechts 1 gebruiker per computer toegestaan. Indien er geen wachtenden zijn, kan men een bijkomende sessie van 30 minuten krijgen.
Het is verboden de computers te gebruiken voor illegale of commerciële doeleinden en voor het bezoeken van aanstootgevende websites en goksites.
De wettelijke bepalingen in verband met het auteursrecht moeten gerespecteerd worden.
Een printer staat ter beschikking. Voor afdrukken betaalt men € 0,15/blad.

Artikel 10: Inleverbus

Buiten de openingsuren kunnen materialen in de inleverbus gedeponeerd worden. Die worden ten laatste de volgende werkdag ingenomen. Eventuele boetes komen op de rekening te staan.

Artikel 11: Verlies of beschadiging van materialen

De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen. Indien het materiaal dat men wil uitlenen, onvolledig of beschadigd is, moet de lener dit laten vaststellen door het personeel, om te vermijden dat hij zelf aansprakelijk zou worden gesteld. Bij verlies of beschadiging moet de lener de kostprijs van het materiaal betalen. Indien een werk meerdere delen en/of bijlagen bevat, zal steeds het gehele werk worden vergoed.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor defecten of schade aan afspeel-apparatuur van de lener, door het gebruik van ontleende materialen. De bibliotheek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of diefstal van persoonlijke voorwerpen in de bibliotheek.

Artikel 13: Huisregels

De rust in de bibliotheek dient gerespecteerd te worden. Er mag niet gerookt worden. Met uitzondering van assistentiehonden zijn dieren niet toegelaten.

Artikel 14: Naleving dienstreglement

Door zich in te schrijven in de openbare bibliotheek verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement. Elke gebruiker ontvangt een exemplaar van dit dienstreglement bij inschrijving.
Leners die zich niet aan het dienstreglement houden, kunnen door de Beheerraad, op voorstel van de bibliothecaris, uitgesloten worden van het gebruik van de bibliotheek, voor bepaalde of onbepaalde duur.
Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld, eventueel in samenspraak met de Beheerraad.

 

Klacht indienen?

We doen ons best om iedereen zo klantvriendelijk en vlot mogelijk te behandelen. Maar bent u om een of andere reden toch niet tevreden over de dienstverlening van de bibliotheek, of over de manier waarop het reglement werd toegepast (of niet toegepast), dan kan u via een  klachtenformulier  een klacht indienen. Uw klacht wordt geregistreerd en uiterlijk binnen 45 dagen beantwoord. U bent ook altijd welkom aan het onthaal in de bib of bij de bibliothecaris.