GEBRUIKERSREGLEMENT Bib Hoeilaart

VRIJETIJDSREGIO DRUIVENSTREEK

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 januari 2021

Een gedrukte versie van dit reglement is beschikbaar aan de infobalie van de bibliotheek.

 

Artikel 1: Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing in de openbare bibliotheek van Hoeilaart.

Artikel 2: Toegankelijkheid

De bibliotheek is een democratische instelling en is vrij toegankelijk voor iedereen. Iedere bibliotheekbezoeker is vrij om gratis alle aanwezige materialen en informatiebronnen te raadplegen. De collectie (boeken, tijdschriften, audiovisuele materialen en andere), de dienstverlening en uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan de behoeften aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.

Artikel 3: Lidmaatschap

Inschrijving gebeurt op voorlegging van een identiteitsbewijs. Hiervoor worden volgende gegevens opgevraagd:
- de naam en voornaam,
- de geboorteplaats en -datum,
- de nationaliteit,
- de hoofdverblijfplaats,
- het rijksregisternummer.

Het lidmaatschap geldt voor 12 maanden en wordt één maal betaald per 12 maanden.

De bibliotheekgebruiker geeft wijziging van woonadres en/of e-mailadres zo snel mogelijk door aan de bibliotheek.

De e-ID vervangt de lidkaart, tenzij het volwassenen met een buitenlandse identiteitskaart of kinderen onder de 12 jaar betreft.

Het lidmaatschap is het eerste jaar gratis.

Artikel 4: Verantwoordelijkheid

De bibliotheekgebruiker is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen. Hij mag deze materialen niet verder uitlenen. Hij kijkt het geleende materiaal bij ontvangst na om eventuele beschadigingen te laten vaststellen. Indien er problemen zijn, verwittigt hij het personeel om te vermijden dat hij zelf aansprakelijk wordt gesteld.

Artikel 5: Auteursrechten

De bibliotheek zorgt er voor dat de bepalingen van de auteurswet worden gerespecteerd. Documenten mogen uitsluitend voor eigen gebruik worden gekopieerd. De volledige verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van de bibliotheekmaterialen berust bij de gebruiker.

Artikel 6: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing. De bibliotheekgebruiker maakt gebruik van de door hem ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, in zoverre dit nodig is voor de werking van de bibliotheek en voor de verzending van culturele informatie door projectvereniging Vrijetijdsregio Druivenstreek. Persoonlijke gegevens en uitleengegevens van de gebruiker worden zonder zijn toestemming niet meegedeeld aan derden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

De bibliotheek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of diefstal van persoonlijke voorwerpen in de bibliotheek.

De bibliotheek kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen aan persoonlijke afspeelapparatuur door het gebruik van geleende bibliotheekmaterialen.

Artikel 8: Uitlenen

Elke bibliotheekgebruiker kan maximaal 15 materialen uitlenen per lenerspas.

De uitleentermijn bedraagt 4 weken. Deze termijn kan tweemaal verlengd worden met 4 extra weken, tenzij het materiaal door een andere lener werd gereserveerd.

Voor sprinters (nieuwe en veelgevraagde werken) geldt een maximale uitleentermijn van 2 weken. Sprinters kunnen niet verlengd worden.

Drie dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn worden leners hiervan verwittigd via een geautomatiseerde herinneringsmail.

Alle materialen in de bibliotheek kunnen geleend worden, met uitzondering van de dagbladen en de meest recente nummers van tijdschriften. Deze materialen zijn vrij te raadplegen in de leesruimte.

De bibliotheekgebruiker leent de materialen uit aan de zelfuitleenbalie na het inlezen van de lenerspas of de elektronische identiteitskaart.

E-readers en e-boeken zijn enkel uit te lenen mits ondertekening van de afzonderlijke afsprakennota, die integraal deel uitmaakt van deze beslissing (zie bijlage).

Voor bibliotheekleden via ‘Bib aan huis’, woon- en zorgcentra en onderwijsinstellingen gelden aangepaste uitleentermijnen/aantallen.

Artikel 9: Inleveren

De uitgeleende materialen moeten worden ingeleverd in de bibliotheek waar ze werden geleend. De uiterste dag voor het terugbrengen van de materialen staat vermeld op de uitleenbon.

Materialen kunnen buiten de openingsuren teruggebracht worden via de inleverbus. Die worden ten laatste de eerstvolgende werkdag ingenomen. Eventuele retributies worden automatisch bijgeschreven op het persoonlijke account van de bibliotheekgebruiker.

Artikel 10: Overschrijden uitleentermijn

Wie de uitleentermijn overschrijdt, betaalt telaatgeld. Het aanrekenen van het telaatgeld start op de dag na het verstrijken van de uitleentermijn en wordt per openingsdag berekend. Deze retributies blijven oplopen tot de dag van inlevering of, bij niet-inlevering tot maximaal 30 openingsdagen.

Er worden twee gewone aanmaningen gestuurd, een eerste 1 dag na het verstrijken van de uitleentermijn en een tweede 8 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn. Deze worden via e-mail verstuurd. Gebruikers zonder e-mailadres ontvangen de aanmaning via een brief.

28 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn volgt een materiaalvergoedingsnota verzonden via brief. De gebruiker heeft dan opnieuw 28 dagen de tijd om de werken in te leveren of te vergoeden. Indien er geen reactie volgt, zal het dossier overgedragen worden aan de financiële dienst van de betrokken gemeente en is inleveren niet meer mogelijk.

Artikel 11: Reserveren

De bibliotheekgebruiker kan gratis bibliotheekmaterialen (zowel beschikbare als uitgeleende) reserveren en ophalen bij alle bibliotheken van de Regiobibliotheek Druivenstreek.

Wanneer het materiaal niet afgehaald wordt in de bibliotheek waar het werd gereserveerd, wordt de reservering als ‘Interbibliothecair Leenverkeer’ beschouwd. De hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de bibliotheekgebruiker.

Het maximum aantal reserveringen is beperkt tot 5 materialen per lenerspas.

De bibliotheekgebruiker wordt door middel van een mail op de hoogte gebracht wanneer een reservering klaarstaat. Het gereserveerde werk blijft 10 dagen beschikbaar voor de aanvrager. Indien hij de gevraagde materialen niet afhaalt, worden kosten aangerekend.

Artikel 12: Verlies of beschadiging van materialen

De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken. Het is verboden om in boeken en documenten van de bibliotheek aantekeningen te maken.

Bij verlies of beschadiging ontvangt hij een materiaalvergoedingsnota waarin gevraagd wordt de materialen te vergoeden. Na 28 dagen wordt zijn dossier overgemaakt aan de Financiële Dienst van de gemeente en is inleveren niet meer mogelijk. De bibliotheekgebruiker vergoedt de oorspronkelijke kostprijs van de materialen. Indien het werk bijlagen bevat, moet het volledige werk vergoed worden.

Artikel 13: Blokkeringen

Wie niet reageert op de materiaalvergoedingsnota kan niet langer uitlenen, reserveren of verlengen.

Bibliotheekgebruikers met een openstaande schuld die hoger is dan 5 euro (de kost van het lidmaatschap wordt buiten beschouwing gelaten) worden eveneens geblokkeerd tot na het betalen van het verschuldigde bedrag.

Artikel 14: Internet en databanken

Bibliotheekbezoekers kunnen gratis en zonder reservatie het internet raadplegen en er gegevens van overnemen op USB-stick of op papier. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van het internet.

Het is verboden de computers te gebruiken voor illegale of commerciële doeleinden en voor het bezoeken van aanstootgevende websites en goksites.

De wettelijke bepalingen in verband met het auteursrecht moeten gerespecteerd worden.

Het personeel staat ter beschikking van de bezoekers maar kan hen niet individueel opleiden voor het gebruik van het internet en andere elektronische bronnen.

Artikel 15: Verantwoordelijkheid gebruik zelfuitleenbalie

De bibliotheekgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het correct registreren van uitleningen, teruggebrachte materialen en het verlengen van uitleentermijnen aan de zelfuitleenbalie. Hij controleert welke titels op zijn lenerspas geregistreerd staan, evenals de inleverdata van al deze materialen.

Artikel 16: Bijzondere bepalingen

Betwistingen over betaalde bedragen, kunnen enkel op vertoon van het betalingsbewijs.

De gebruikers dienen de rust en de privacy van andere gebruikers te respecteren.

Artikel 17: Naleving reglement

Door zich in te schrijven verklaart de bibliotheekgebruiker zich akkoord met dit reglement, waarvan hij een exemplaar ontvangt bij inschrijving of op verzoek.

Alle onvoorziene omstandigheden worden geregeld door de verantwoordelijke van de bibliotheek waar het probleem zich voordoet, en indien nodig door het college van burgemeester en schepenen van de respectievelijke gemeente.

Bibliotheekmedewerkers hebben het recht om bezoekers aan te spreken wanneer zij het reglement niet respecteren, en indien dit zonder resultaat blijft, hen te vragen de bibliotheek te verlaten.

Er is van dit reglement altijd een exemplaar ter inzage beschikbaar aan de balie. Het is online raadpleegbaar op de website van de bibliotheek.

Artikel 18: Lidmaatschap en tarieven

Lidmaatschap jeugd (tot en met 17 jaar): gratis

Lidmaatschap volwassenen (vanaf 18 jaar): 5 euro per jaar

Aangepast tarief voor volwassenen uit kansengroepen (via Uit-pas): 1 euro per jaar

Vervangen lenerspas: 3 euro

Reservering in de eigen bibliotheek: gratis

Reservering binnen de regiobibliotheek Druivenstreek: 1 euro

Interbibliothecair leenverkeer buiten de regiobibliotheek Druivenstreek: 5 euro

Niet ophalen van een reservering: 1 euro

Telaatgeld per materiaal per openingsdag te laat: 0,10 euro

Portkost: 1 euro voor de materiaalvergoedingsnota

Fotokopie/afdruk A4: 0,15 euro

Fotokopie/afdruk A3: 0,30 euro

Openstaande schulden worden betaald in de bibliotheek via de betaalterminal aan de zelfbediening na het inlezen van de elektronische identiteitskaart of lenerspas, of via overschrijving.

Artikel 19: Specifieke bepalingen

In de bibliotheek geldt een rookverbod.

Dieren zijn niet toegelaten met uitzondering van assistentiehonden.

Artikel 20: Openingsuren

Maandag: 16 – 19 uur
Dinsdag: 9 – 12 uur
Woensdag: 13 – 17 uur
Donderdag: 16 – 19 uur
Vrijdag: 9 – 12 uur
Zaterdag: 10 – 13 uur

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de bevoegdheid gedelegeerd om de openingsuren aan te passen.

Artikel 21: Vaste sluitingsdagen

De bibliotheek is gesloten op deze dagen:

1 & 2 januari – Paasmaandag – 1 mei – Onze Heer Hemelvaart – Pinkstermaandag – 11 juli – 21 juli – 15 augustus – 3de maandag van september (Druivenfestival) – 1 & 2 november – 11 november – 25 & 26 december.

Andere sluitingsdagen worden tijdig meegedeeld.

Artikel 22

Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2021. Alle voorgaande gebruikersreglementen worden door hiermee opgeheven.

 

BIJLAGE : Afsprakennota in verband met het uitlenen van e-readers en e-boeken

  1. Dit uitleenreglement kadert in het dienstreglement van de bib, dat onverminderd van toepassing is.
  2. De bibliotheekgebruiker kan e-boeken uitlenen op een eigen toestel of op een toestel van de bibliotheek.
  3. Het uitlenen van e-boeken kan enkel aan de infobalie. De bibliotheekmedewerker zet de gewenste e-boeken, indien ze beschikbaar zijn, op de e-reader van de gebruiker of op een e-reader van de bib.
  4. Het terug brengen van e-boeken kan enkel aan de infobalie. De bibliotheekmedewerker verwijdert ze van de e-reader waarop ze ontleend werden.
  5. Het uitlenen van e-readers is beperkt tot geregistreerde leden van de bibliotheek die 18 jaar of ouder zijn.
  6. De lener ontvangt de e-reader volledig opgeladen, in goede staat en in een beschermhoes. De lener zal de e-reader met zorg behandelen en niet uitlenen aan derden.
  7. De uitleenperiode bedraagt 4 weken en start op de dag van het versturen van de bevestigingsmail.
  8. De e-reader mag enkel worden gebruikt voor het lezen van e-boeken die door de bib op het toestel werden geplaatst. Het kopiëren, verwijderen en/of toevoegen van e-boeken is niet toegestaan.
  9. Het terugbrengen van de e-reader kan enkel aan de infobalie, niet via de inleverbus. Bij het terugbrengen zal een bibliotheekmedewerker de e-reader controleren op schade en ongeoorloofd gebruik.

 

Klacht indienen?

We doen ons best om iedereen zo klantvriendelijk en vlot mogelijk te behandelen. Maar bent u om een of andere reden toch niet tevreden over de dienstverlening van de bibliotheek, of over de manier waarop het reglement werd toegepast (of niet toegepast), dan kan u via een  klachtenformulier  een klacht indienen. Uw klacht wordt geregistreerd en uiterlijk binnen 45 dagen beantwoord. U bent ook altijd welkom aan het onthaal in de bib of bij de bibliothecaris.